Van wetgeving naar dienstverlening

Pdf logo2

 

 

2013-10-08-1255-Van-wetgeving-naar-dienstverlening

Leden van De Blauwe Kamer

De ‘Blauwe Kamer’ heeft in 2013 een aanzet gegeven tot een onderbouwde, herhaalbare aanpak om systematisch wet- en regelgeving te vertalen naar de uitvoeringspraktijk, door het in kaart brengen van het juridisch DNA. In het juridisch DNA worden onder meer doelen, doelgroepen en voorwaarden in wet- en regelgeving beter zichtbaar. Dit vormt de basis voor een verdere uitwerking in enerzijds geautomatiseerde en anderzijds mensgerichte uitvoering of dienstverlening van de geanalyseerde wet- en regelgeving. Door het DNA als bron van uitvoering te gebruiken en wijzigingen van wet- en regelgeving in het DNA te verwerken, ontstaat een duurzaam kader voor uitvoering van publieke diensten. Daarbij wordt helder aangegeven wat het doel van een dienst is, voor welke doelgroep de dienst is bedoeld en aan welke voorwaarden burgers of bedrijven moeten voldoen om voor de dienst in aanmerking te komen, respectievelijk aan welke verplichting zij dienen te voldoen.

Omdat doelen, doelgroepen en voorwaarden direct herleidbaar zijn via Annotatie van  de wet- en regelgeving wordt de legitimiteit van overheidsoptreden verzekerd en neemt de inspanning om deze diensten in overeenstemming met deze wet- regelgeving te houden, af.
Het resultaat van de generieke en systematische transformatie van wet- en regelgeving naar diensten en producten kan worden omgezet naar geautomatiseerde uitvoering en administratie of naar specificaties voor de informatievoorziening. Er wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met het eerder genoemde uitgangspunt ‘digitaal waar het kan, persoonlijk waar nodig’.
De methode voor het maken van uitvoeringskaders met behulp van juridisch DNA en het protocol hiervoor, wordt ontwikkeld bij de Belastingdienst en de IND in samenwerking met wetenschap en bedrijfsleven. Doel hiervan is te komen tot een wetenschappelijk gedragen en praktisch relevante methode.  De bijgevoegde literatuurlijst is een extract van de belangrijkste bronnen die wij in het traject hebben gebruikt dan wel ontwikkeld.
De Blauwe Kamer nodigt andere overheidsorganisaties uit om kennis te nemen van de resultaten tot nu toe, en samen met ons verder te werken aan een gedragen aanpak voor wendbare uitvoering van wet- en regelgeving.

Diederik Dulfer, Sjir Nijssen & Jos Rozendaal

Van de op regelgeving van de overheid gebaseerde dienstverlening is in Nederland objectief vastgesteld dat er veel verbeterd kan worden in de voorbereidingsfase om te komen tot het concreet aanbieden van deze dienstverlening.
De voorbereidingsfase omvat

  1. het vaststellen van de doelstellingen van de regelgeving,
  2. het opstellen van een eerste versie van de eisen en wensen van de regelgeving,
  3. het opstellen van de regelgeving zelf, inclusief alle adviezen (zoals ACTAL en RvS ),
  4. het opstellen van de duurzame specificaties voor de op regelgeving gebaseerde dienstverlening door de uitvoeringsorganisatie, rekening houdend met de interactievoorschriften, en
  5. het ontwikkelen van de software of het opstellen van menselijke instructies voor het verlenen van de op deze regelgeving gebaseerde diensten.
    Deze voorbereidingsfase is bij de overgrote meerderheid van de gebruikers van dienstverlening (burgers, bedrijven, de maatschappij) buiten zicht en buiten belangstelling.

Uit de openbare stukken van de Tweede Kamer van vele afgelopen jaren valt duidelijk te concluderen, dat er aanzienlijke besparingen mogelijk zijn in de voorbereidingsfase van ICT dienstverlening gebaseerd op overheidsregelgeving. Deze besparingen zijn het beste te realiseren binnen een duurzame architectuur, waarin het geheel van de voorbereiding en de daadwerkelijke uitvoering van de dienstverlening elk hun plaats hebben, met nadruk op de interactieve dienstverlening, “waarbij uiteraard naleving van de wet- en regelgeving het doel blijft” (Ref. 2).
Met een dergelijke duurzame architectuur voor de TO-BE situatie als fundament is het mogelijk om stapsgewijs en beheerst verbeteringen aan te brengen in de voorbereidingsfase. Eerst een duidelijke stip op de horizon en dan stap voor stap en beheerst daar naar toe werken. Daarin worden onder meer op basis van de regelgeving en de interactievoorschriften de duurzame specificaties voor de diensten opgesteld. Hierbij wordt de tracering naar oorspronkelijke regelgeving opgesteld voor het snel en effectief kunnen beantwoorden van vragen van de beslissers van regelgeving bij aanpassing van de regelgeving. Hierna kunnen in de voorbereidingsfase deze duurzame specificaties voor de dienstverlening worden omgezet naar software of menselijke instructies. Deze instructies zijn te gebruiken tijdens de daadwerkelijke dienstverlening.
Deze stappen hebben tot doel:

  1. het traject van regelgeving naar dienstverlening beter bestuurbaar te maken dan nu het geval is,
  2. betere kwaliteit in de dienstverlening te verkrijgen dan tot nu toe het geval is en om
  3. belangrijke besparingen in de voorbereiding en de uitvoering van de op regelgeving gebaseerde ICT dienstverlening te kunnen realiseren.

De AS-IS situatie zoals is vastgesteld door de Blauwe Kamer in de periode 2012-2013 wordt met behulp van de duurzame architectuur verduidelijkt, zodat de AS-IS en TO-BE goed vergeleken kunnen worden en het duidelijk is welke delta overbrugd dient te worden.
We nodigen iedereen uit een bijdrage te leveren aan deze gezamenlijke uitdaging.

Paper 3

Pdf logo

Paperlink

Samenvatting paper 3

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt